253 กับความสัมพันธ์ของคนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ชาติ PNG