คอร์เน็ท, แตรทรัมเป็ต, ฝรั่งเศสเขางอกออก
โดย nehathephysio
png ที่เกี่ยวข้อง